TAM VS HAR  DREAM11 League 2019  TEAM PLAYING 7

 

TAM

 1. Vishal Bhardwaj
 2. Abozar Mighani
 3. C Arun
 4. K Madane
 5. Farhad Milaghardan
 6. Siddhart Desai
 7. Rajnish

HAR

 1. Dharmaraj Cheralathan (C)
 2. Kuldeep Singh
 3. Vikash Khandola
 4. Prashanth Kumar Rai
 5. Naveen
 6. Selvamani K
 7. Vikas Kale and Parveen

 

TAM VS HAR Dream 11 Team

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *