PAT VS HAR DREAM11 League 2019  TEAM PLAYING 7

PAT

 1. Pardeep Narwal (c)
 2. Manjeet
 3. Vijay
 4. Manish
 5. Vikas Kale
 6. Ravinder Kumar
 7. Jaideep

 

HAR

 1. Dharmaraj Cheralathan (C)
 2. Kuldeep Singh
 3. Vikash Khandola
 4. Prashanth Kumar Rai
 5. Naveen
 6. Selvamani K
 7. Vikas Kale and Parveen

 

 

PAT VS HAR Dream 11 Team

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *